Hybrid Strains

Black Trufflez Strain

$60.00$220.00

Hybrid Strains

purple trufflez strain

$250.00$1,000.00

Hybrid Strains

White Trufflez Strain

$250.00$1,000.00